Kristen i akademin

Ingrid Malm Lindberg och Susanne Wigorts Yngvesson: Föreställningsvärldar – kan religion och tro förstås utifrån?

I det sekulariserade och mångkulturella samhället tycks de gemensamma referensramarna för religiösa begrepp, traditioner och praktiker bli färre och grundare. Vad innebär det för möjligheterna att förstå och kommunicera om vad religion och tro är, vad deras roll är i enskilda liv och i samhället, och vilka anspråk de har? Hur påverkas trons innehåll av ett “sekulariserat” språkbruk för att beskriva religion? Hur kan olika föreställningsvärldar mötas konstruktivt och med integritet?

Alva Dahl: Att översätta tro och liv

Författaren Alva Dahl väckte uppmärksamhet med Gunnel Vallquist-biografin ”Slå rot i förvandlingen” 2021. Hon berättar om Vallquist – författare, översättare av Proust och akademiledamot – och hennes liv som intellektuell och kristen i 1900-talets Sverige och Europa. Dessutom om hur skrivandet påverkade Alva Dahl själv.

Jan Blomgren: Tänker Gud göra comeback inom vetenskapen?

Newtons gravitationslag i förening med evolutionsteorin ledde till en vetenskaplig världsbild där utrymmet för Gud att verka blev synnerligen begränsat. Det ledde i sin tur till starka motsättningar mellan vetande och tro. Den naturvetenskapliga forskningen under senare halvan av 1900-talet har lett till en ny världsbild, där slumphändelser inte bara är tillåtna, utan på många vis avgörande för hur världen fungerar. Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och företagsledare, hävdar, med utgångspunkt från vetenskapens frontlinjer att det är fullt möjligt att Gud existerar, men vi kan inte vare sig bevisa det eller motbevisa det.

Karolina Isberg och Camilla von Below: Psykiskt lidande och psykisk ohälsa

Att ibland känna sig orolig eller nedstämd hör till livet, men att ha en depression räknas som psykisk ohälsa. Går det att dra en klar gräns mellan livsproblemen och psykisk ohälsa? Vilken betydelse får ens egen tolkning av om man förstår sitt lidande som en del av livet, som psykisk ohälsa eller något som är meningsfullt ur ett andligt perspektiv? Psykologerna Karolina Isberg och Camilla von Below samtalar.

Per Johansson: ”Sanning som påstående och erfarenhet”

Det vi tror är det som blir verkligt för oss, på ett djupt plan. Man måste tro att det man litar till är sant. Tron är därmed som en lins genom vilken vi ser verkligheten. Om vi börjar tro något annat, dvs får en annan Gud, skiftar verkligheten. Det finns alltså en verklighet utanför tron.

Roland Spjuth och Malina Abrahamsson: ”Om Gud och allt annat — en tro som berör hela livet”

I Sverige har religion och tro ofta förpassats till en privat sfär som handlar om den enskildes subjektiva uppfattningar. Kristen tro gör dock anspråk på att berätta avgörande sanningar om livet. Detta samtal mellan Roland Spjuth och Malina Abrahamsson försöker tydliggöra de viktiga kristna övertygelserna kring vad som är sanning, godhet och skönhet, samt pröva om dessa övertygelser fortsatt är rimliga att hävda.

Petra Carlsson och Elisabeth Belgrano: ”Det sanna, det goda, det sköna – i klimatkris och i tillvarons bristfällighet”

Med inspiration hämtad från rysk avantgardistisk konst, i sin tur inspirerad av ett rikt teologiskt arv, presenteras ett förhållningssätt till tillvaron som tar sin utgångspunkt i det vardagliga, det påtagliga och relationella där tron möter människan från marken, jorden och kroppsligheten.

Pehr Granqvist: ”Tryggare kan ingen vara? Om gudsrelationer, psykologi och tro”

Pehr Granqvist, professor i psykologi, talade om religion och andlighet utifrån människans grundläggande motivation att knyta an till trygghetsfrämjande objekt (t.ex. omvårdare, kärlekspartners, Gud). I vår del av världen har dock välfärdssystemet utvecklats som ett alternativt trygghetssystem, och med hög sekularitet som följd. Den opersonliga staten har ersatt en personlig Gud, menade Pehr.

Pekka Mellergård i samtal med Jonas Lindberg: Jag tror för att förstå

Denna kväll i Katedralkaféet samtalade Jonas Lindberg med Pekka Mellergård om hans bok Jag tror för att förstå — en essä om att finna och bli funnen. Mellergårds bok handlar om resan från barndomens tro, till naturvetenskap, att hålla på att förlora sin tro och att återfå den.

Maria Gunther: Kristen tro och evolution: måste man välja?

Vad menas med kreationism? Var har den uppfattningen sina rötter? Hur förhåller sig kreationism till samtida forskning om jordens och livet uppkomst? Finns det ett alternativt kristet synsätt att förhålla sig till som bejakar både bibeln och forskningen? Om det berättade Maria Gunther, vetenskapsjournalist och teknologie doktor i partikelfysik.